پروژه های خورشیدی فتوولتائیک مستقل از شبکه

نوع پروژه : مستقل از شبکه

توان خورشیدی : ۶۸۵۰

محل نصب : قزوین

تاریخ اجرای پروژه : بهار ۹۶

تیم اجرایی پروژه : علی کریم نژاد، محمدرضا خیابانی