تعرفه تضمینی خرید برق از منابع تجدیدپذیر و پاک

(محدود به ظرفیت انشعاب)

مصوبه وزیر

شماره: ۹۵/۱۴۲۷۳/۳۰/۱۰۰
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

مستندات قانونی:

در اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو فرآیند خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک که به وسیله مشترکین برق ، تا سقف ظرفیت انشعاب احداث می گردد. در راستای توسعه هر چه گسترده تر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط مقام عالی وزارت نیرو ابلاغ گردید. این مصوبه بر اساس مستندات قانونی: ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تصویب نامه شماره ۱۵۳۴۴۰/ت۵۲۳۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ هیئت وزیران، ماده ۶۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بندهای (الف)، (د)، (ه) و (ز) ماده ۱ قانون تاسیس وزارت نیرو مواد ۷ و ۱۲ قانون سازمان برق ایران و در راستای وظایف قانونی وزارت نیرو در حوزه تجدیدپذیرها به شرح زیر ابلاغ گردیده است:
ردیف مولد های مختص مشرکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب نرخ پایه خرید تضمینی برق
1 بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر 5700
2 خورشیدی با ظرفیت 100 کیلووات و کمتر 7000
با ظرفیت 20 کیلووات و کمتر 8000
1- قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های موضوع این ابلاغیه برای یک دوره بیست ساله با نرخ پایه یاد شده منعقد می گرد، که در سال های قرارداد بر اساس ضریب موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیات وزیران تعدیل می شود.
تبصره ۱: نرخ قرارداد برای نیروگاه های موضوع این ابلاغیه بجز نیروگاه های بادی، از ابتدای ده ساله دوم تا پایان قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیات وزیران در عدد ۰/۷ ضرب می شود.
تبصره ۲: نرخ قرارداد برای نیروگاه های بادی در دوره ده ساله اول دارای ضریب تولید ۶۰ درصد و بیشتر باشند، از ابتدای دوره ده ساله دوم تا پایان قرارداد بعد از تعدیل موضوع ماده (۳) تصویب نامه هیئت وزیران در عدد ۰/۴ و برای نیروگاه های با ضریب تولید کمتر از ۲۰ درصد در عدد ۱ و برای نیروگاه های با ضریب تولید بین ۴۰ درصد در عددی متناسب ضرب می شود.
۲- برای نیروگاه های متصل به شبکه توزیع، موضوع تبصره (۳) ماده (۲) تصویب نامه هیئت وزیران نرخ خدمات انتقال به نرخ پایه افزوده خواهد شد.
۳- دوره بیست ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را شامل می شود.در طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق و پس از آن ، سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرارداد دو جانبه ، بورس انرژی ، بازار برق و یا هر قالب دیگر مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود . صادرات برق نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک پس از دریافت مجوز جداگانه امکان پذیر است .
۴- نرخ پایه خرید تضمینی برق از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی ، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند ، متناسبا حداکثر تا ۳۰ درصد بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۶) تصویب نامه هیئت وزیران افزایش می یابد .
۵- نرخ پایه خرید تضمینی برق در مواردی که متقاضی اقدام به انعقاد بیش از یک قرارداد احداث نیروگاه تجدیدپذیر می نماید ، با شرایط زیر تعیین می گردد:
الف – در اراضی واقع در یک پلاک اصلی و یا اراضی مجاور در دو پلاک اصلی مجاور ، نرخ پایه خرید از هر نیروگاه بر اساس مجموع ظرفیت پروانه ها تعیین می گردد.
ب – نرخ خرید از نیروگاه های متعلق به یک متقاضی که به یک پست انتقال ( و یا فوق توزیع) بلافصل غیر اختصاصی متصل شوند ، بر اساس مجموع ظرفیت آنها تعیین می گردد.
ج – در موارد خارج از موضوع بندهای “الف” و “ب” ، نرخ خرید برق هر نیروگاه مستقل از سایر نیروگاه ها و بر اساس ظرفیت همان نیروگاه تعیین می گردد. در هر صورت یک متقاضی می تواند پروانه احداث حداکثر دو نیروگاه را در اختیار داشته باشد. اعطای پروانه برای احداث نیروگاه های بعدی منوط به آغاز بهره برداری تجاری از نیروگاه های موضوع پروانه های احداث قبلی خواهد بود.
تبصره ۱: اگر در طول دوره قرارداد مشخص شود که هر یک از بندهای “الف” و “ب” رعایت نشده است، قرارداد خرید برق از نیروگاه بر اساس نرخ کمتر اصلاح شده و فروشنده ملزم به استرداد وجوه مازاد دریافتی به عنوان مطالبات خریدار وفق قرارداد خواهد بود .
تبصره ۲: اشخاص حقوقی که سهامدار مشترک داشته باشند و نیز اشخاص حقیقی سهامدار اشخاص حقوقی، یک متقاضی محسوب می شوند .
تبصره ۳: در صورتی که ابلاغ قرارداد جدید پس از تحقق بهره برداری تجاری از قراردادهای قبلی صورت پذیرد ، حتی در صورت شمول شرایط موضوع بندهای “الف” و “ب” ، نرخ پایه خرید برق در قرارداد جدید صرفا بر اساس ظرفیت نیروگاه جدید تعیین می گردد.
۶- تقاضای خرید تضمینی برق از سوی نیروگاه هایی که با استفاده از منابع مالی بلاعوض دولتی احداث شده اند ، ممنوع است .سرمایه گذار باید تضمین و تعهد کند که از منابع مالی بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه استفاده نکرده است.
۷- نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر ۳۰ماه برای انواع زیست توده ، زمین گرمایی و آبی کوچک ، حداکثر ۲۴ ماه برای انواع بادی و بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی ، توربین های انبساطی و حداکثر ۱۸ ماه برای سامانه پیل های سوختی و حداکثر ۱۵ ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابلاغ قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تاخیر ، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هر کدام که کمتر باشد ، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود
تبصره۱: در صورت تاخیر در بهره برداری تجاری از نیروگاه به مدت حداکثر ۹ ماه نسبت به زمان های مذکور ، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق مجاز است قرارداد خرید تضمینی برق این نیروگاه را فسخ و پروانه احداث آنها را لغو و برای استرداد اراضی دولتی که برای احداث نیروگاه در نظر گرفته شده است ، از طریق مراجع ذیصلاح اقدام نماید. در صورت بهره برداری از بخشی از ظرفیت نیروگاه ، ظرفیت پروانه احداث و قرارداد متناسبا تقلیل یافته و باقیمانده اراضی دولتی مسترد می گردد.
تبصره۲: سرمایه گذارانی که قرارداد آنها از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق فسخ می شود ، تا دو سال پس از ابلاغ فسخ ، درخواست قرارداد جدید آنها مورد بررسی قرار نمی گیرد.
۸- وزارت نیرو سیاست توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک به میزان حداکثر ۲۰۰۰ مگاوات در سال توسط بخش غیردولتی را دنبال می کند . سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق موظف است تمهیدات متناسب برای تحقق این سیاست را اتخاذ نماید.
۹- وزارت نیرو سیاست کاهش تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را به صورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه ها در کشور و با در نظر گرفتن منابع مالی قابل تامین دنبال می کند. کاهش نرخ صرفا در قراردادهای جدید اعمال خواهد شد.

تنظیم صورتحساب


مخصوص قراردادهای مطابق بند ب ماده ۱۳۳ برنامه پنجم

برای محاسبه تعدیل قیمت فروش برق نیاز به چهار عامل در فرمول تعدیل است که همگی توسط سایت بانک مرکزی ایران اعلام می گردند:
۱- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت
۲- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال عقد قرارداد
۳- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از زمان پرداخت
۴- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از زمان عقد قرارداد
ضمن اینکه ضریب آلفا توسط فروشنده اعلام می گردد و مقدار مجاز آن بین ۰/۱۵ تا ۰/۳ است.
50%

موارد ۱ و ۲ از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/category/۱۶۱۱.aspx
موارد ۳ و ۴ پس از وارد کردن ابتدا و انتهای بازه های زمانی مورد نظر و نوع ارز یورو از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:
http://www.cbi.ir/exratesadv/exratesadv_fa.aspx
پس از وارد کردن موارد فوق در فرمول، ضریب تعدیل که تا ۵ رقم اعشار گرد می­ شود به دست می­ آید. با ضرب آن در مبلغ پایه خرید برق (مندرج در ماده ۲ شرایط خصوصی قرارداد)، مبلغ واحد به ازاء هر کیلووات ساعت تولید معادل در صورتحساب مشخص خواهد شد که تا ۲ رقم اعشار گرد می شود.

در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت ها


ماده ۱۳۲ – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (%۸۰) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (%۱۰۰) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.

تبصره ۱ – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲– معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره ۳– کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت ۰۵ درصد مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره ۴ – ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می ­گردد.